Home › Page › 診治範圍

診治範圍

 • 軟組織肌腱勞損
 • 運動創傷
 • 心理因素引發的機體毛病
 • 生理因素引發的機體毛病
 • 痺痛
 • 骨質疏鬆症
 • 抽筋
 • 其他

頭肩頸部

 • 頭痛、扁頭痛
 • 肩頸膊痛
 • 落枕
 • 五十肩

上肢部

 • 腕管綜合症

 • 網球肘
 • 高球肘

腰背部

 • 脊椎毛病
 • 脊骨側彎
 • 腰背痛
 • 坐骨神經痛
 • 椎間盤突出
 • 強直性脊椎炎
 • 胸廓出口綜合症

下肢部

 • 足踝扭傷
 • 膝部毛病
 • 扁平足
 • 腳底筋膜炎

診治方法

 • 軟組織手法治療
 • 脊科手法治療
 • 日常工作及家居活動正確姿勢教育
 • 伸展活動
 • 肌腱鍛練運動
 • 營養輔導
 • 中醫的望、聞、問、切診
 • 針灸
 • 經絡指療
 • 物理治療